Disclaimer

A-press B.V. besteedt alle aandacht en zorg aan het onderhouden en samenstellen van Meidenmagazine.nl. Desondanks is het mogelijk dat er informatie op staat die niet geheel volledig of juist is.

Beweringen en meningen zoals die worden geuit in en onder de artikelen op Meidenmagazine.nl zijn die van de personen die aan het woord zijn, zoals bijvoorbeeld een geïnterviewde bron. Deze meningen en beweringen hoeven niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of A-press B.V. te zijn.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Meidenmagazine.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Meidenmagazine.nl. Noch zijn wij aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het tijdelijk onbereikbaar zijn van Meidenmagazine.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Meidenmagazine.nl is verkregen. Meidenmagazine.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op Meidenmagazine.nl, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten of uitvoerder van dergelijke diensten gedane beweringen.

De informatie op Meidenmagazine.nl wordt dagelijks bekeken en onderhouden en eventuele wijzigingen op de inhoud kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Intellectueel eigendom
Alle rechten, met betrekking tot het MEIDEN-logo en de merknamen ‘MEIDEN magazine’ en ‘Meidenmagazine.nl’ berusten bij A-press B.V. De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

A-press B.V. heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Algemene spelvoorwaarden

Aanbieder:
A-press B.V.
Amstelwijckweg 11
3316 BB DORDRECHT

Toepasselijkheid
Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder promotioneel kansspel (verder te noemen ‘Actie’), dat door A-press B.V. in het tijdschrift MEIDEN of op de website/social media van MEIDEN wordt aangeboden.
Voor elke Actie kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn vermeld bij de betreffende Actie.

Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.

Deelname
Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. A-press B.V.kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. A-press B.V. kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

Wijze van deelname
Per Actie zal in het betreffende medium van MEIDEN vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen.

Prijzen
Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn.
Een prijs wordt door A-press B.V. ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is A-press B.V. niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting
Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door A-press B.V. worden voldaan, mits over een gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen.

Bepaling van de winnaars
Voor elke Actie, verschenen in een medium van MEIDEN geldt dat de winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde die willekeurig de winnaars trekt. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

Bekendmaking winnaars
De winnaars zullen per e-mail, post of telefonisch bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. Daarnaast worden de winnaars, afhankelijk van de keuze van de (web)redactie van MEIDEN, in een volgende uitgave van MEIDEN of op de MEIDEN website vermeld.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname
Medewerkers van A-press B.V. en van de prijzensponsor(s) van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.
A-press B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
A-press B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door A-press B.V. openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen A-press B.V. niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor A-press B.V. in het leven roepen.
De algemene spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
A-press B.V. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van A-press B.V., kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan A-press B.V.t.a.v. de redactie van het betreffende tijdschrift, Postbus 1015, 3300 BA DORDRECHT.